k
o
n
t
a
k
t
o
p
ý
t
a
j
t
e

s
a
SK EN

Zber použitého jedlého oleja

Zber použitého jedlého olejaZberných nádob na použitý rastlinný olej je na Slovensku stále veľmi málo...

Väčšina ľudí likviduje prepálený rastlinný olej vyliatím do odpadu. To však spôsobuje veľkú environmentálnu záťaž. 1 liter použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť až niekoľko desiatok tisíc litrov vody. Problémom je taktiež zanášanie potrubných rozvodov. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods. 7 b) ukladá od roku 2016 všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Obec je povinná triediť:

  • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

  • jedlé oleje a tuky z domácností,

  • biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

 

Zhodnotenie použitého rastlinného oleja a tukov

Použitý rastlinný olej, však zároveň predstavuje zaujímavý obchodný artikel. Prepálený jedlý olej je možné zhodnotiť na biopalivo. To sa využíva ako prímes do motorovej nafty. Z jedného litra použitého kuchynského oleja sa vyrobí až jeden liter biopalivovej zložky. Energia vyrobená z bionafty je omnoho šetrnejšia k životnému prostrediu. Jej spaľovaním sa uvoľňuje do ovzdušia menej emisií CO2, oxidov síry a dusíka, ako pri fosílnych palivách a klasickej nafte.

 

Kontajnery a zberné nádoby na použitý rastlinný olej

Aj napriek tomu že zákon obciam ustanovuje povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad, kam sa radia aj jedlé oleje a tuky, ekologický zber tohto odpadu však napriek tomu v súčasnosti vykazuje značné rezervy.  Väčšina obcí realizuje zber použitých jedlých olejov v rámci zberných dvorov. V mestách zber jedlého oleja zastrešujú napríklad vybrané čerpacie stanice PHM.

Dôvodom značných rezerv v ekologickom zbere použitého jedlého oleja predstavuje na jednej strane aktuálne nízka osveta o tejto problematike medzi obyvateľstvom, na strane druhej nedostatočné vybavenie miest a obcí pre takýto zber, t.j. najmä nedostatočný počet špeciálnych zberných kontajnerov na ekologický zber použitých rastlinných olejov.

Z pohľadu ochrany životného prostredia je dôležité aby aj samotný zber a manipulácia s olejovým odpadom prebiehal s využitím na to určeného vybavenia. Zberné kontajnery - nádoby na zber použitého jedlého oleja by mali byť odolné voči UV žiarenie či poveternostným vplyvom, vybavené  zámkom proti neželanej manipulácii, prípadne ukotvením za účelom zabránenia prevrhnutiu nádoby.

Z pohľadu užívateľského komfortu pre občanov, ako aj  prevádzkových a obslužných nárokov subjektu zabezpečujúceho zber, sa v rámci miest a obcí, čerpacích staníc či iných subjektov zabezpečujúcich zber, najčastejšie využívajú zberné nádoby a kontajnery na zber olejov v uzavretých PET fľašiach.

Kompletnú produktovú radu špecializovaných nádob na použitý jedlý olej dodávaných spoločnosťou PRIMUS Žilina nájdete tu.

 

Rýchla návratnosť investície do kontajnerov a nádob na zber rastlinného oleja

Na Slovensku pôsobí viacero špecializovaných spoločností, ktoré sa zaoberajú výkupom a následným spracovaním jedlých olejov. Umiestnenie zberného kontajnera na použitý olej predstavuje pre mestá a obce, prípadne čerpacie stanice PHM, predstavuje významný potenciál z hľadiska generovanie nových príjmov do rozpočtu.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o žiadanú vstupnú surovinu pre ďalšie spracovanie, takto zozbieraný jedlý olej a tuky, je možné odpredať niektorému zo spracovateľom. Podľa štatistických údajov, priemerný občan spotrebuje ročne 4-5l rastlinného oleja a tukov. Výkupná cena za 1 kg prepáleného rastlinného oleja sa pritom na Slovensku pohybuje na úrovni 0,20-0,30 EUR/kg. S ohľadom na vyššie uvedenú skutočnosť predstavujú zberné nádoby na použitý olej investíciu s rýchlou návratnosťou.

V prípade, že Vás zaujíma problematika separovaného zberu použitého jedlého olej, radi Vám poradíme. Kontaktujte nás.

Tím PRIMUS Žilina

 

Pridané 9. októbra 2018